[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ

           " กองกลาง "
                       งานบริหารงานทั่วไป
                        งานประชาสัมพันธ์
                        งานยานพาหนะ
                        งาน
      
 
            " กองคลัง"
                         งานการเงินและบริหารงานทั่วไป
                         งานบัญชี
                        งานพัสดุ
             
             "กองพัฒนานักศึกษา"
 
             " กองนโยบายและแผน"
 
             " กองบริหารงานบุคคล"
 
             " กองอาคารสถานที่"
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319