[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ

 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  สัมมนา

การฝึกอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน ต้องเข้าหลักเกณฑ์ขององค์ประกอบดังนี้

 1. มีโครงการหรือหลักสูตร  การจัดอบรม การจัดอบรมสัมมนา
 2. มีระยะเวลาการจัดอบรมสัมมนาที่แน่นอน
 3. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
 4. ไม่มีการแจกปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

บุคลากรที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มีดังนี้

 1. ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/ผู้ติดตาม
 2. ผู้สังเกตการณ์
 3. เจ้าหน้าที่ผู้จัดอบรม
 4. ผู้รับการฝึกอบรม

     ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม

 • ค่าสัมมนาคุณวิทยากร
 • ค่าอาหาร
 • ค่าเช่าที่พัก
 • ค่าพาหนะ
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319