[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ

 
 
 หลักการในการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
       หลักในการเขียนข่าว มี 4 ประการสำคัญ คือ

            "แปลก   ใหม่   ใหญ่   ดัง"

            1. ข่าวนั้นเป็นเรื่องที่แปลกหรือไม่
            2. ข่าวนั้นเป็นเรื่องใหม่ ไม่เคยค้นพบมาก่อน
            3.ข่าวนั้นใหญ่มีผลกระทบต่อส่วนรวมมากแค่ไหน
            4. ข่าวนั้นดังไม่เหมือนชาวบ้าน
 
             4 R ข้อคำนึงของการเขียนข่าว ได้แก่
            1.Royal ราชวงศ์ เป้นข่าวที่มีคำศัพท์ จะเขียนโดยใช้ภาษาธรรมดาไม่ได้ เช่น ข่าวในพระราชสำนัก ต้องรอประกาศข่าวจากสำนักงานพระราชวังเขียนส่งมาให้
            2. Religion ศาสนา จะสร้างความขัดแย้งสูงมาก เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ห้ามเปรียบเทียบต้องหลีกเลี่ยง
            3. RAce ผิวพรรณ ผิวขาว ผิวดำ พรรคพวก/กลุ่ม จะสื่อความหมายได้ ฉะน้ัน ถ้าเป็นหน่วยงานต้องหลีกเลี่ยง
            4. Rumor ข่าวลือ ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากสำหรับองค์กรทุกองค์กร ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญในเรื่องของการกำจัดข่าวลือ จะทำให้องค์กรนั้นแตกแยกได้
 
     ข้อควรระวังและหลีกเลี่ยงในการเขียนข่าว ประกอบด้วย
           1. ใช้ข้อมูลที่ถุกต้อง สามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา เช่น ข้อมูลสถิติตัวเลข ชื่อ นามสกุล ยศ ตำแหน่ง จะต้องชัดเจน
           2. คำย่อ ต้องเป็นคำย่อที่ประชาชนรู้จัก จะทำให้ความหมายได้ถูกต้องหลีกเลี่ยงคำย่อที่ประชาชนไม่รู้จัก
           3. ศัพท์เฉพาะ ศัพท์วิชาการ ศัพท์เทคนิค ศัพท์แทพย์ เป็นไปได้ต้องย่อมาเป็นภาาาชาวบ้าน การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนควรใช้ภาษาไทยธรรมดา จะทำให้สื่อสารกันเข้าใจง่ายขึ้น
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319