[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ


              
"พัฒนาคน  พัฒนางาน   สร้างรากฐานสู่บริการที่ดี "
 
              

        "สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการให้บริการอย่างมืออาชีพภายในปี 2564"

 
         คำนิยาม
                 " ชั้นนำ หมายความว่า ระดับ 1 ใน 10 ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ"
                 " มืออาชีพ หมายความว่า ทำด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆและรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง"
 
              
  1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
                2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
       อย่างมืออาชีพ
              3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อสนับสนุนการสนับสนุนการพัฒนาของ
    มหาวิทยาลัย
               4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและมีส่วนร่วม ทั้งองค์กรภายใน    ภายนอก
 
 
 
 
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319