[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
        เป้าประสงค์ : 1.1 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
        ตัวชี้วัด     - ระดับความสำเร็จของการลดรอบการปฏิบัติงาน
                 - จำนวนระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ
                 - ร้อยละของบุคลากรท่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
                 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนา แลศึกษาดูงาน
                 - แผนการบริหรความเสี่ยงของหน่วยงาน
                 - แผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
                 - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
                 - จำนวนโครงการที่สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 
       เป้าประสงค์ : 1.2การให้บริการของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
       ตัวชี้วัด    - มีคู่มือการปฏิบัติงาน
                 - ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
                 - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
                 - จำรสนครั้งที่บุคลากรในหน่วยงานไปให้ความรู้ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
                 - จำนวนช่องทางการให้บริการและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เพิ่มขึ้น

 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
       เป้าประสงค์ :1นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้และการพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจ
       ตัวชี้วัด    - จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดให้กับนักศึกษาตลอดปีการศึกษา
                 - ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
   
 
 
 
 
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319