[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้เกิดความคุ้มค่าและรองรับการเปลี่ยนแปลง
 
   
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามสมรรถนะอย่างมืออาชีพ
 
       
 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล รองรับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทั้งองค์กรภายในและภายนอก
 
 
 
 
 
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319