[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
หน้าแรก โครงสร้างหน่วยงาน บุคลากร สายตรง ผอ.สำนักงานอธิการบดี ผู้ดูแลระบบ
 
               1. สนับสนุนนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย
               2.พัฒนาหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีให้เป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ                 
3. สนับสนุนการดำเนินการประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดี โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกกองในสำนักงานอธิการบดี
               4. สนับสนุนและส่งเสริมการทำงานและบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
               5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน โดยมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในและภายนอกของสำนักงานอธิการบดี
               6. มุ่งเน้นการประสานงานแบบกัลยาณมิตรต่อกัน
               7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ
               8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
               9. ส่งเสริมการทำนุบำรุงประเพณีศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
                   
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053-885314-18    โทรสาร 053-885319